Windykacja to pojęcie, które bardzo często pojawia się w naszym życiu. Zatem co to dokładnie oznacza? Najprościej mówiąc, windykacja to wszystkie działania, które w jakikolwiek sposób są związane z egzekwowaniem należności od dłużników.

Co więcej, windykacja to działania, które są przeprowadzane przez windykatorów uprawnionych do działania w danej sprawie przez wierzycieli. W ramach windykacji wdrażane są czynności, które mają na celu skłonić dłużnika do jak najszybszej spłaty zobowiązań. Oczywiście wszystkie te działania przebiegają w zgodzie z prawem, a sama windykacja prowadzona jest najczęściej na podstawie dokumentów poświadczających dług, np. nieopłaconych faktur.

Z jakimi rodzajami windykacji możemy się spotkać?

Wyróżniamy kilka rodzajów windykacji. Możemy tutaj wymienić:

  • windykację polubowną;
  • windykację sądową;
  • windykację egzekucyjną.

Najczęściej stosuje się oczywiście windykację polubowną. Na szczęście ten rodzaj ściągania długów od wierzycieli jest w większości przypadków wystarczający. Windykacja polubowna opiera się na negocjacjach prowadzonych pomiędzy uprawnionym do takich działań windykatorem, a dłużnikiem.

możemy wyróżnić różne formy windykacji

Negocjacje takie mogą odbyć się drogą listowną, mailową, telefoniczną lub mogą też zostać przeprowadzone osobiście. Końcowym etapem windykacji polubownej jest przyznanie się przez dłużnika do posiadanego wobec wierzyciela długu i deklaracja spłaty zobowiązania. Oczywiście warunki spłaty muszą zostać w całości zatwierdzone przez wierzyciela.

W sytuacjach, w których windykacja prowadzona na drodze polubownej nie przynosi oczekiwanych skutków lub też, mimo podpisanego zobowiązania, dłużnik nadal nie spłaca zobowiązań, konieczne jest skorzystanie z drugiego sposobu odzyskania należności. Mowa tutaj  o  windykacji  sądowej.  W  tym  przypadku  wierzyciel  samodzielnie  lub  też za pośrednictwem wybranej Kancelarii kieruje sprawę do sądu.

Windykacja egzekucyjna czy też postępowanie egzekucyjne to ostatni z etapów windykacji. Rozpoczyna się on po wydaniu wyroku przez sąd i obejmuje przede wszystkim zgromadzenie informacji na temat dochodów dłużnika, a także innych właściwych dla sprawy dokumentów. Uprawniona przez wierzyciela Kancelaria przygotowuje także wniosek o wszczęcie egzekucji, który, wraz z dokumentami na temat dłużnika, kierowany jest do odpowiedniej Kancelarii Komorniczej. Zadaniem uprawnionej Kancelarii jest także nadzorowanie procesu egzekucyjnego i informowanie wierzyciela o jego przebiegu.

Czy proces windykacji jest długotrwały?

Nie da się ukryć, że ściągnięcie wszystkich długów od zadłużonej osoby nie jest łatwe. Składa się na niego nie tylko chęć współpracy ze strony dłużnika, ale także wiele innych czynników. Jeśli konieczne będzie wprowadzenie windykacji na drogę sądową, to proces ten automatycznie zostaje wydłużony.

Z tego też powodu trudno dokładnie określić w jakim czasie wierzyciel otrzyma wszystkie swoje należności. Warto jednak zaznaczyć, że windykacja polubowna przeważnie trwa nie dłużej niż 30 dni. Nakaz sądowy można natomiast wyegzekwować w terminie od 14 do 30 dni od momentu wszczęcia sprawy w sądzie. Niezmiennie jednak, najdłuższym procesem jest windykacja egzekucyjna, która może trwać kilka miesięcy lub lat.

Jeśli zdecydują się Państwo na rozpoczęcie współpracy z Kancelarią w celu odzyskania swoich należności, należy także pamiętać o tym, że możliwe jest skorzystanie z windykacji na koszt dłużnika. Oznacza to tyle, że to właśnie dłużnik zostaje obciążony wszystkimi kosztami sądowymi, a także po jego stronie leży uregulowanie należności z Kancelarią.