Prawnik jest zawodem zaufania publicznego, który kojarzy się również, jako zawód
prestiżowy. Duża część osób uważa, że do wykonywania tego zawodu trzeba mieć
odpowiednie predyspozycje w postaci odpowiednich cech charakteru, a warto nadmienić, że
przygotowanie się do wykonywania tego zawodu wiążę się z kilkom latami nauki.


Kim jest prawnik?


Prawnik to każda osoba, która ukończyła 5-letnie studia prawnicze i zdobyła tytuł magistra.
Jednak trzeba dodać, że są to najczęściej osoby, które nie podjęły się tak zwanej aplikacji,
czyli szkolenia zawodowego pozwalającego na zdobycie tytułu zawodowego w wybranej
przez siebie profesji. Do grona zawodów prawniczych zalicza się takie profesje jak: adwokat,
radca prawny, sędzia, prokurator, notariusz, rzecznik patentowy, komornik sądowy.
Zatem prawnik jest to osoba posiadająca podstawową wiedzę prawną często jeszcze
nieopartą o żadną praktykę, ale z drugiej strony ukończone studia prawnicze otwierają drogę
do szkolenia się, w którymś z wyżej wymienionych zawodów.


Tym, co warto zaznaczyć to fakt, że prawnik nie ma możliwości reprezentowania innych osób
przed sądami czy innymi instytucjami. Najczęściej prawnik znajduje zatrudnienie, jako
sekretarze w sądach bądź, jako asystenci sędziego jak również duża ilość osób podejmuje
pracę w działach prawnych firm, gdzie pracuje, jako doradca czy specjalista do spraw
prawnych.

Jakie są obowiązki prawika?


Zatem czym na codziennie zajmuje się prawnik, skoro w ogólnej opinii ludzki jest to osoba
zajmująca się prawem i wpieraniem w zawiłościach przepisów prawa. Cóż, świadczy on
szeroko pojętą pomoc prawną wzglądem osób fizycznych, podmiotów gospodarczych,
organizacji społecznych lub politycznych, jednostek administracji publicznej i samorządowej,
osób prawnych (np. spółek) czy innych podmiotów nieposiadających statusu osoby prawnej.
Zakres tego, czym zajmuje się prawnik jest dość szeroki, ale można wymienić najważniejsze
jego działania:
– Udzielanie porad prawnych;
– Sporządzanie opinii prawnych;
– Analizowaniem dokumentów pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami np.
umowy;
– Pisaniem wszelkiego rodzaju pism np. wezwań do zapłaty;
– Sporządzaniem treści umów, regulaminów, statutów i innych dokumentów,
mogących regulować działania jakiegoś podmiotu gospodarczego;

– Przygotowywaniu projektów aktów prawnych np. projektów zmian w ustawach czy
rozporządzeniach.


To, co należy podkreślić i przypomnieć to brak możliwość reprezentowania przez prawnika
swoich klientów przed sądami czy innymi instytucjami rządowymi czy samorządowymi.
Jeśli zaś chcemy, aby prawnik reprezentował nas przed sądami czy innymi urzędami trzeba
zwrócić się do adwokata czy radcy prawnego. Zajmują się oni tym samym, co prawnik bez
uprawnień (zasadniczo też są prawnikami tylko, że odbyli aplikację i zdali egzamin
zawodowy) jednak mają możliwość reprezentowania swoich klientów przed sądami i innymi
instytucjami- zarówno krajowymi jak i międzynarodowymi.


Należy wspomnieć, że w zawodzie prawnika nie ma stricte zdefiniowanych specjalizacji, jak
na przykład ma to miejsce w zawodach medycznych. Prawnik nie zdobywa specjalizacji z
zakresu jakiejś dziedziny prawa na podstawie zdania egzaminu. Pracuje i doskonali się w
zakresie takiej dziedziny, jakiej chce, choć może też świadczyć swoje usługi ze wszystkich
dziedzin, być swego rodzaju prawnikiem ogólnym. Wszystko to zależy od niego samego i
tego czy chce się wyspecjalizować w danej dziedzinie.


Wprawdzie patrząc i porównując ten zawód z innymi można dokonać osądu, że jednak
dokonanie wyboru o specjalizacji to dobra decyzja. Jest to uwarunkowane tym, że zmiany w
prawie zachodzą bardzo szybko oraz tym, z jaką ilością przepisów prawnych trzeba się
zmierzyć.


Podsumowując prawnik może zajmować się wieloma kwestiami związanymi z prawem i
kwestiami około prawnymi, a co za tym idzie pomagać swoim klientom w rozwiązaniu ich
problemów. Podkreślić należy, że przy wyborze osoby, która to będzie nam pomagać warto
sprawdzić czy jest to osoba posiadająca uprawnienia zawodowe czy nie tj. tytuł zawodowy.
Tak naprawdę wszystko zależy od tego, w jakim zakresie potrzebujemy pomocy.