Podział majątku


 

Z chwilą zawarcia małżeństwa, co do zasady pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa i wszystkie dobra materialne nabywane w trakcie małżeństwa przez oboje małżonków lub jednego z nich wchodzą do majątku wspólnego. Prawo majątkowe wskazuje, że majątek osobisty każdego z małżonków obejmuje przedmioty nabyte przez małżonków przed powstaniem wspólności majątkowej, przedmioty nabyte poprzez dziedziczenie, zapis lub darowiznę oraz przedmioty nabyte w zamian za składniki majątku osobistego

Poprzez umowę małżonkowie mogą rozszerzyć lub ograniczyć ustawową wspólność majątkową, mogą również ustanowić rozdzielność majątkową. Gdy nie zawarto żadnej umowy, w przypadku rozwodu podział majątku jest niezbędny.

Zasadniczo małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Wiadomo jednak, że życie pisze różne scenariusze i byli małżonkowie nie zawsze mogą dojść do porozumienia dotyczącego sprawiedliwego podziału majątku. Adwokaci z Naszej Kancelarii w Siedlcach w profesjonalny sposób pomogą rozwiązać wszystkie nieścisłości i zatargi dotyczące sprawiedliwego podziału majątku.

Podział majątku

W momencie zawarcia związku małżeńskiego, o ile nie zostanie podpisana intercyza, powstaje automatycznie wspólność majątkowa. Oznacza to, że wszelkie przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania stanowią majątek wspólny małżonków – są własnością obojga małżonków.

Prawo majątkowe stanowi, że w razie ustania wspólności majątkowej, majątek wspólny musi zostać podzielony między małżonków. Ustanie wspólności majątkowej ma miejsce w przypadku rozwodu, separacji, ustanowienia rozdzielności majątkowej przez małżonków oraz ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków.

Do majątku wspólnego zalicza się m.in. zarobki, oszczędności, nabyte ruchomości i nieruchomości. Są to dobra nabyte zarówno przez małżonków wspólnie jak i te uzyskane przez jednego z nich. Jest to wszystko co nie wchodzi do majątków osobistych małżonków. Majątek osobisty obejmuje m.in. rzeczy nabyte przed zawarciem małżeństwa, otrzymane w spadku lub w darowiźnie, odszkodowania za uszkodzenie ciała oraz nagrody za osiągnięcia osobiste. W przypadku rozwodu nie podlega on podziałowi.

Podziału majątku można dokonać jedynie po zakończeniu wspólnoty majątkowej. Prowadzi do tego rozwód albo umowa ustanawiająca rozdzielność majątkową, potocznie zwana intercyzą. Większość osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że intercyzę można podpisać nie tylko przed ślubem ale również w trakcie trwania małżeństwa. Podpisanie takiej umowy powoduje powstanie majątków osobistych i zniknięcie majątku wspólnego więc podział majątku po rozwodzie nie będzie konieczny, co zaoszczędzi nam nerwów, ponieważ postępowanie o podział majątku po rozwodzie może być męczące i czasochłonne.

W przypadku braku intercyzy rozwód powoduje możliwość i zazwyczaj konieczność dokonania podziału majątku. Podziału można dokonać:

  • umownie – polubownie dzieląc się całym majątkiem w akcie notarialnym;
  • sądownie – w trakcie rozwodu lub w dowolnym czasie po uzyskaniu wyroku rozwodowego.

domowy budżet


Podział majątku na drodze sądowej

Podział majątku wspólnego po uzyskaniu rozwodu można uzyskać już w wyroku rozwodowym, o ile nie powoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym. W innym wypadku postępowanie o podział majątku jest wszczynane po uzyskaniu wyroku rozwodowego na wniosek jednej lub obu stron postępowania.

Postepowanie sądowe rozpoczyna się od złożenia stosownego wniosku do Sądu o dokonanie podziału majątku wspólnego przez jednego z małżonków. Następnie Sąd musi ustalić skład majątku wspólnego. W tym celu małżonkowie powinni wskazać skład majątku wspólnego i wartość poszczególnych jego składników oraz zaproponować sposób podziału. Przedmiotem podziału są jednak tylko aktywa, w związku z czym wszelkie rozstrzygnięcia związane z zobowiązaniami powstałymi w trakcie trwania wspólności nie mają zastosowania w stosunku do osób trzecich, a jedynie między małżonkami.

Podział może zostać dokonany poprzez:

  • fizyczny podział składników majątku, z zaznaczeniem że jeśli jeden z małżonków otrzyma więcej niż mu przysługuje drugi małżonek może żądać od niego dopłat celem wyrównania różnicy;
  • sprzedaż składników majątku wspólnego i podział uzyskanej kwoty pomiędzy małżonków proporcjonalnie do przysługujących im części.

przekazywanie pieniędzy

Przy podziale majątku wspólnego rozliczone zostają również wszelkie nakłady dokonywane z majątków osobistych na majątek wspólny, jak i z majątku wspólnego na majątki osobiste.

Jeżeli strony są zgodne co do sposobu podziału postepowanie będzie krótkie, a koszty, które trzeba będzie ponieść wyniosą około 300 zł. W przypadku braku zgody między małżonkami koszty wzrosną do minimum 1000 zł w zależności od powołanych biegłych i wynagrodzenia adwokata.

W zasadzie oboje małżonkowie mają równy udział w majątku wspólnym, jednak na wniosek jednego z nich sąd ustalić nierówne udziały, na przykład w sytuacji, gdy małżonkowie mieli nierówny wpływ na majątek wspólny, sąd ocenia także nakłady pracy w wychowaniu dzieci i prowadzeniu gospodarstwa domowego. Powodem nierównego podziału majątku przy rozwodzie może też być marnotrawienie wspólnego dorobku, uchylanie się od obowiązków rodzinnych, nałogi, itd. W niektórych przypadkach może się zdarzyć, że jeden z małżonków zostanie zupełnie pozbawiony swojego udziału, jeśli na przykład zostawił rodzinę

Dlatego też niezwykle ważne jest określenie i oddzielenie tego, co tworzy majątek wspólny od majątku osobistego małżonków – podziałowi podlega wyłącznie wspólny majątek. Wszystkie prawa i przedmioty zakupione lub otrzymane przed zawarciem małżeństwa wchodzą w skład majątku osobistego, także te otrzymane w wyniku spadku lub darowizny w trakcie trwania małżeństwa.


Umowny podział majątku

Umowny podział majątku czyli potocznie mówiąc intercyza może zostać podpisana zarówno przed zawarciem małżeństwa jak i w jego trakcie. Umowa taka powinna zostać podpisana przed notariuszem w formie aktu notarialnego.

W ustaleniu treści i warunków najlepiej skorzystać z pomocy prawnej w postaci profesjonalnego adwokata. O taką pomoc mogą się Państwo zwrócić do prawników z Naszej Kancelarii Adwokackiej w Siedlcach. Zadbamy o to, aby intercyza została sporządzona w sposób zgodny z prawem, profesjonalny, a także zadowalający dla obojga małżonków.

Według prawa polskiego zawarcie małżeństwa powoduje automatycznie powstanie wspólnoty majątkowej między małżonkami. Jak wspomniano już wcześniej oznacza to, że wszystko co nabędą lub zarobią małżonkowie będzie należało do ich majątku wspólnego. Aby temu zapobiec nupturienci powinni przed ślubem sporządzić umowę, która spowoduje powstanie rozdzielności majątkowej między małżonkami – intercyzę. Narzeczeni, bądź już małżonkowie po podpisaniu umowy i zawarciu małżeństwa stają się samodzielni finansowo. Do dokonania zakupu lub wzięcia kredytu nie jest już konieczna zgoda drugiego małżonka. Ponadto jeżeli dojdzie do rozwodu będzie on mniej skomplikowany z uwagi na z góry rozwiązaną sytuację majątkową.

Jesteśmy prężnie rozwijającą się kancelarią, świadczymy usługi prawne na rzecz klientów indywidualnych oraz biznesowych. Specjalizujemy się w różnych dziedzinach prawa – m.in. rozwodach czy obsłudze klientów biznesowych.

Derlikowski Domalewski i Wspólnicy Adwokacka Spółka Komandytowa
Józefa Piłsudskiego 18 lok.3
08-110 Siedlce

e-mail: office@legalalliance.pl

tel: +48 22 629 03 32

pon. - pt.
9:00 - 18:00